Apteki "Apteka Na Zdrowie" są prowadzone przez Spółkę Bliska

Korespondencje prosimy kierować do
Bliska Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 104
00-764 Warszawa

nr telefonu: ( +48 22) 275 33 00 
nr faksu:     ( +48 22) 275 33 04
e-mail:        kontakt@aptekanazdrowie.comInformacje na stronach internetowych aptekanazdrowie.com należą do Bliska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18A (kod 02-676), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000258242; NIP 5213390430; kapitał zakładowy 500 000,00 złotych (słownie pięćset tysięcy złotych i zero groszy)